Oppdatert 12.10.2022

Avtalevilkår i forbindelse kjøp av varmepumpe inkludert montering.

Avtale om kjøp og montering av varmepumpe er inngått mellom Selger og Kjøper i henhold til vilkår beskrevet i denne avtale.

1. Definisjoner

Selger / en betyr LOS AS, orgnr: 982 974 062, Kjøita 18, 4630 Kristiansand. Tlf: 38.60.85.00
Kjøper / en betyr forbrukeren som foretar bestillingen av elbilladeren.
Partene er fellesbetegnelse for Selger og Kjøper.
Ordrebekreftelsen er den bekreftelse som sendes Kjøper etter at Kjøper har utført bestillingen.
Installatør / en er OneCo Elektro AS, orgnr: 996 669 173, Andøyfaret 15, 4636 Kristiansand. Tlf: 98.24.08.00 eller OneCo sin lokale samarbeidspartner.
Grunnpakken betyr den standard installasjon som er beskrevet i bilag 1 eller 3 til avtalen.
Tilleggsbestilling / er betyr nødvendige tillegg til Grunnpakken grunnet spesielle lokale forhold.
Avtaleinngåelsen

 

betyr tidspunktet når kjøper har utført bestillingen.

 

 

2. Bilagsprotokoll

Bilag 2 Beskrivelse av leveransen - varmepumpe
Bilag 3 Angrerettskjema

3. Anvendelse

Avtalen gjelder kjøp og montering av varmepumpe fra Selger. Fysisk montering foretas av Installatøren som underleverandør.

Avtalen regulerer levering av det som i bilag 1 er beskrevet som Grunnpakken og eventuelle Tilleggsbestillinger og tilpasninger. Vilkår og rettigheter i denne avtale utfylles av aktuelle lover særlig Forbrukerkjøpsloven og Angrerettloven.

4. Avtalen

Kjøper inngår avtalen med Selger ved Avtaleinngåelsen. Det er en forutsetning at Kjøper er forbruker i forbrukerkjøpslovens forstand og over 18 år. I tillegg forutsettes det at Kjøper enten er eller blir strømkunde hos Selger, og at dette kundeforholdet varer i avtalens løpetid. Dersom Kjøper ikke er kunde ved Avtaleinngåelsen kan Selger opprette kundeforholdet.

5. Pris og betaling

  • Selve Grunnpakken faktureres og betales til Selger i henhold til Selgers faktureringsrutiner. Alle tilleggsbestillinger faktureres og betales direkte til Installatøren. Kjøper kan velge enten kontant betaling av kjøpesummen for Grunnpakken eller etter avtalt nedbetaling slik det fremgår av Ordrebekreftelsen og eventuelt nedbetalingsplanen.
  • Ved avtalt nedbetaling faktureres Kjøper rentefritt etter avtalt nedbetalingsplan, som er 36 mnd for varmepumpe. Det påløper et administrasjonsgebyr på kr 39,- per måned ved nedbetaling. Nedbetalingsløpet vil fremkomme på samme faktura som strømavtalen. Kjøper kan når som helst si opp nedbetalingsavtalen ved å betale den resterende delen av kjøpesummen.
  • Selger har salgspant i varmepumpen inntil hele kjøpesummen er betalt.
  • Dersom Kjøper vesentlig misligholder betalingsforpliktelsen kan Selger heve avtalen, kreve erstatning og rente og/eller holde ytelsen tilbake.

6. Kredittvurdering

Etter Avtaleinngåelsen vil Selger foreta en kredittvurdering av Kjøper. Dersom resultatet av kredittvurderingen ikke er tilfredsstillende kan Selger annullere avtalen.

7. Selgerens plikter

Selgeren er ansvarlig for levering av selve Grunnpakken. Eventuelle Tilleggsbestillinger avtalt mellom Kunden og Installatøren er Installatørens ansvar.

Tidspunktet for når Selger skal levere og utføre installasjonen hos kunden fremgår enten av Ordrebekreftelsen eller avtales direkte mellom Kjøper og Installatør.

8. Kjøperens plikter

Kjøperen plikter å bistå slik at Installatør og evt. andre som deltar ved leveringen har god tilgang til monteringssted og eiendommens elektriske anlegg. Kjøper plikter videre å fremskaffe nødvendige tillatelser ved montering i blokk, og ellers annen informasjon Selger eller Installatør etterspør både før og under installasjonen.

 

Dersom Kjøper ikke yter nødvendig medvirkning, herunder gir nødvendig tilgang til eiendommen, slik at levering blir forhindret eller forsinket kan Selger kreve eventuelt tap dekket av Kjøper. Det samme gjelder dersom Kjøper ikke har oppfylt sin informasjonsplikt og dette medfører merarbeid for Selger eller Installatøren.

9. Avbestilling og angrerett

Avbestilling
Dersom Kjøper avbestiller bestillingen før avtalt tidspunkt for levering av varmepumpen og eventuelle Tilleggsbestillinger kan Selger og Installatør ikke fastholde kjøpet men de kan i stedet kreve erstatning for tap som følge av avbestillingen samt eventuelle påløpte kostnader både hos Selger og Installatør. I tillegg dekke Installatørens avslutningskostnader med et avtalt avbestillingsgebyr.

  • Angrerett
    Kjøper har rett til å gå fra denne avtalen ved å gi melding til Selger før utløpet av angrefristen som følger av Angrerettloven. Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Melding kan fremsettes ved bruk av utfylt angreskjema eller ved annen utvetydig erklæring.

 

For alle arbeider som følge av installasjon av varmepumpen, herunder tilleggsbestillinger er angrefristen 14 dager fra Avtaleinngåelsen. Kjøper kan anmode Selger om å utføre installasjonen før utløpet av angrefristen. Dersom Kjøper likevel benytter angreretten kan Selger belaste Kjøper for påløpte kostnader. Dersom installasjonen er fullført anses angreretten frafalt.

Angrefristen for kjøp av selve varmepumpen med eventuelt tilleggsutstyr til denne utløper 14 dager etter at Kjøper har fått varmepumpen fysisk levert. I denne perioden har Kjøper rett til å gå fra sine forpliktelser selv om montering av varmepumpen er påbegynt. Dersom kjøper gjør angreretten gjeldende må kjøper selv bære kostnadene ved å returnere varmepumpen med eventuelt tilleggsutstyr til Selger. Tilleggsutstyr kan returneres pr post til den adresse Selger oppgir. Selve varmepumpen skal fjernes av Selger. Kjøper kan ikke demontere varmepumpen selv. Kjøper må selv dekke alle kostnader knyttet til demontering og retur av varmepumpen. Selger kan kreve dekket verdireduksjon av varmepumpen som følge av Kjøpers undersøkelse og håndtering av varmepumpen.

Dersom varmepumpen er montert må Kjøper uansett betale for installasjonen selv om angreretten gjøres gjeldende for varmepumpen. Kabler / rør som er trukket frem til varmepumpen regnes som en del av installasjonen og vil ikke bli fjernet selv om angreretten gjøres gjeldende for varmepumpen. Kjøpers kostnader ifm. internettilkobling refunderes ikke.

10. Oppsigelse, flytting og overdragelse

Dersom Kjøper sier opp strømavtalen vil eventuell resterende del av kjøpesummen forfalle til betaling. Det samme gjelder hvis Kjøper flytter fra den eiendommen varmepumpen er montert i eller eiendommen blir overdratt til ny eier.

11. Reklamasjon

Dersom det foreligger en mangel ved installasjonen eller selve varmepumpen og dette ikke skyldes Kjøper eller forhold på Kjøpers side, kan Kjøper gjøre misligholdsbeføyelser gjeldende. Kjøper må da, innen rimelig tid etter at vedkommende oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen, gi Selgeren melding om at mangelen vil bli påberopt.

Dersom det foreligger en mangel plikter Selger å avhjelpe mangelen. Dersom det viser seg at det ikke var noen mangel ved installasjonen eller varmepumpen kan Selger kreve betaling for undersøkelsen og eventuelt foretatt reparasjon.

12. Taushetsplikt, personopplysninger og kommunikasjon mellom Partene.

Kjøper skal gi Selger informasjon om sin epostadresse og mobiltelefonnummer og aksepterer at Selger kan benytter disse til varsling av kunden i anledning kundeforholdet.

All personinformasjon innhentet i anledning inngåelse av avtalen og kundeforholdet behandlers overensstemmende med LOS til enhver tid gjeldende personvernerklæring som finnes på los.no.

BILAG 2: Beskrivelse av leveransen - varmepumpe

Grunnpakkens innhold

Mitsubishi Kaiteki 6600 varmepumpe

Standard montering av varmepumpe

4.1 Standard installasjon

Opptil 4 meter isolerte kobberrør og dreneringsrør m/kanal - 1/4"-3/8"

Standard veggfeste for utedel– inkl vibrasjonsdempere.

Elektrisk tilkobling mellom inne/utedel.

Test og i gang kjøring av varmepumpe, samt introduksjon i bruk for kunden.

Montering av innedel på yttervegg inntil 2m over gulv.

Montering av utedel inntil 1,2m over bakkenivå

Kjøring inntil 50km t/r.

Boring i standard trevegg, inntil 30cm

Utedel leveres med ledning med støpsel, øvrig elektrisk arbeid er ikke inkludert i standard montering.

Kunden er selv ansvarlig for jordet og 30mA jordfeilsikret stikkontakt, med tilstrekkelig effekt.

 

4.2 Forutsetninger for standard installasjon:

Fri tilgang i henhold til avtale og rasjonell fremdrift uten hindre**
Kjøper møter til avtalt tid for installasjon**
Varmepumpen må være på plass før avtalt tidspunkt for installasjonen**
Kjørelengden for Installatøren overstiger ikke avstanden i standard installasjon
Rasjonell fremdrift, arbeid utføres innenfor ordinær arbeidstid.
Eventuell feilretting som avdekkes med ny installasjon avregnes på timer mot sluttkunde.
Arbeid som ikke er nevnt i tilbud og bestilles blir utført på timer/materiell/fastpris mot sluttkunde
Arbeid i høyden over 2 meter som krever stillas, leie av lift etc. er ikke medtatt

Det brukes ikke mer kanal/rør/kabel og det skal ikke borres gjennom tykkere vegger enn angitt i standard installasjon

Rørstrekk / kanal legges åpenforlagt på vegg

Kjøper må være eller bli strømkunde hos Selger

Oppkobling av App mot wifi gjøres av Kjøper selv og betinger wifi med tilstrekkelig signalstyrke på installasjonsstedet

Dersom installasjonen krever tillegg utover standard installasjon kan det tilkomme et tillegg i prisen, se 4.3.

** Dersom forutsetningen ikke innfris påløper det et gebyr på kr 1000

4.3 Tillegg

Dersom det kreves eller ønskes tillegg til standard installasjon ref 4.1. skal dette avtales direkte mellom Kjøper og Installatør.
Som tillegg (ikke inkludert) kan nevnes;

Hulltaking i mur/betongvegg. Bakkestativ/veggfeste for lav grunnmur. Tømming/demontering av eksisterende varmepumpe. Kjøring utover 50 km t/r. Overlengde rørstrekk utover 4 meter. Kondensvannpumpe ved montering av inndel på innervegg. Ekstra tiltak ifm. tetting av vindsperre/dampsperre på TEK10 hus eller nyere. Kursopplegg / utestikk for utedel. Avfallshåndtering. Leie / etablering av stilas eller lift.

Tilleggene vil bli fakturert direkte fra Installatør, i henhold til Installatørens prisliste (timer/ materiell/ fastpris)
Eventuelle feil i eksisterende anlegg som avdekkes under installasjonen faktureres Kjøper etter timeforbruk.